Теодора, 11 г.

Описание на проекта:
На паричната банкнота са изобразени 2 анимационни героя на име Том и Джери.

52
Гласа