Правила

ПРАВИЛА НА КОНКУРСА

Правила за провеждане на Национален конкурс за детска рисунка „Моята паричка“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Организатори на конкурса за детска рисунка „Моята паричка“ (Конкурса/ът) са платформата The Little Chief (представлявано от Дъ Литъл Чийф ЕООД, ЕИК 205831246, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. Цар Шишман 5, ет. 1) и платформата Mammi.bg (представлявано от Модърн Уомън Медия ЕООД, ЕИК 206409707, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Иван Радоев 7).

Включвайки се в Конкурса участниците и техните родители/настойници се съгласяват с настоящите Правила на конкурса (Правила/та) и се задължават да ги спазват. Правилата се прилагат за целия период на провеждане на Конкурса и са публикувани на официалния сайт на Конкурса www.parichka.bg.

Конкурсът се организира за територията на Република България.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Конкурса имат право да участват лица, които не са навършили 13 години до крайната дата за участие в Конкурса (30.04.2023 г.) и са с постоянно пребиваване (постоянен адрес) на територията на Република България. Участниците са представлявани от свой родител/настойник в Конкурса.

В Конкурса нямат право да участват представляващи и служителите на Дъ Литъл Чийф ЕООД, ЕИК 205831246, както и членове на техните семейства; представляващи и служители на Модърн Уомън Медия ЕООД, ЕИК 206409707, както и членове на техните семейства; членове на журито и техните семейства.

 

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И СРОКОВЕ НА КОНКУРСА

1.1. За участие в Конкурса участниците е необходимо самостоятелно да нарисуват свой дизайн на банкнота. Това може да е нов дизайн на банкнота от съществуваща валута или създаване на фантастичен (измислен/несъществуващ) паричен знак и претворяването му във визуален проект на нова банкнота.

1.2. Дизайнът на банкнота може да включва рисунка само на лицева страна на измислената паричка, може да включва лице и гръб. Липсата на изображение на гръб не е основание за неодобрение, нито е изискване, свързано с оценката на журито.

1.3. Всеки участник има право да участва само с един проект в настоящия Конкурс.

1.4. Няма ограничения в използваните техники на рисуване, стига проектът да е изпълнен на ръка, без използване на компютърна графика, компютърен софтуер и хардуер.

1.5. Не се допускат за участие в Конкурса рисунки, съдържащи обидни и/или нецензурни изображения или текстове; както и такива, съдържащи текстове и/или изображения, внушаващи насилие и/или дискриминация.

1.6. Участниците нямат право да бъдат подпомагани в изготвянето на своите рисунки за участие от родител/настойник или друго трето лице.

2.1. Участниците подават своите проекти за участие в Конкурса чрез свой родител/настойник. Проектите се изпращат за участие по електронен път през официалния сайт на Конкурса www.parichka.bg.

2.2. За участие в Конкурса проекти на рисунки могат да бъдат подавани от 0:00 часа на 20.03.2023 г. до 23:59 часа на 30.04.2023 г. Проекти и заявки за Участие, подадени преди или след този времеви интервал, няма да се считат за валидни и няма да участват в класирането.

2.3. За подаване на рисунка за участие в Конкурса участниците е необходимо чрез свой родител/настойник да попълнят създадения в сайта на коркурса Формуляр за участие, като попълнят всички задължителни полета в регистрационната форма. Рисунката на участника се изпраща през Формуляра, като се прилага под формата на файл във форматите JPG, JPEG, PNG или BMP, с размер не по-малко от 100 KB и не повече от 5 MB.

2.4. С попълването и изпращането на регистрационната форма и рисунката за участие, родителят/настойникът дава своето съгласие детето да участва в Конкурса.

2.5. С попълването и изпращането на регистрационната форма и рисунката за участие, родителят/настойникът декларира, че е запознат с Политиката за поверителност и дава своето съгласие за обработване на личните данни по посочения в нея начин, вкл. дава своето съгласие предоставените данни (име на детето, възраст, населено място, както и изображението на рисунката) да бъдат публикувани в медии, социални мрежи и на други носители по преценка на Организаторите с цел популяризиране на Конкурса.

2.6. Всички одобрени за участие в Конкурса проекти ще бъдат публикувани на официалния сайт на конкурса www.parichka.bg не по-късно от 01.05.2023 г. Всеки проект ще бъде представен с рисунката-изображение и публикуване на следните лични данни на участника: име; възраст; снимка. В представянето на проекта може да бъде включено и допълнително описание, предоставено от Участника и касаещо неговата рисунка.

2.7. Неодобрените за участие в Конкурса участници и проекти няма да бъдат публикувани на сайта на Конкурса. Неодобрените участници имат право да получат информация относно мотивите за тяхното недопускане или дисквалификация. Организаторите не носят отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, резултат от недопускане, дисквалификация или технически проблем при подаването на заявката за участие.

2.8. Всички одобрени за участие в Конкурса участници са длъжни да съхраняват в оригинал рисунките, с които участват, поне до приключване на целия период на конкурса, включително и награждаването.

2.9. Организаторите и/или Журито имат право по всяко време до приключване на Конкурса да изискат от участник да представи оригинала на своята рисунка, с която участва в Конкурса.

2.10. Всеки Участник има право по всяко време да прекрати своето участие в конкурса, като уведоми за това организаторите на следния имейл: [email protected].

3.1. Определянето на финалисти и побeдители в Конкурса се осъществява след края на периода за участие, посочен в т. 2.2. от настоящия Раздел III.

3.2. Класирането на участниците в конкурса се извършва по две независими една от друга процедури – избор на Жури и избор на Публика.

3.3. В периода от 01.05.2023 г. до 20.05.2023 г. на сайта www.parichka.bg ще протече онлайн гласуване на публика.

Участието в гласуването става чрез заявяване на предпочитание към даден проект/участник с бутон ГЛАСУВАМ под съответния проект. Всеки глас добавя по 1 (една) точка към съответния проект. Всеки гласуващ може оцени до 10 проекта, като на всеки отделен проект може да даде само по 1 (един) глас.

За гласуване е необходимо гласуващият да има валиден личен Facebook профил или Google профил, чрез който да извърши верификация на своя глас.

Не се допуска използване на софтуерни и други технически способи, чрез които могат да бъдат добавяни машинно/автоматично гласове към дадени рисунки. Не се допуска използване на неистински или платени профили за гласуване. При съмнение за подобно нарушение Организаторите имат право да анулират подадени гласове, за които се счита, че са натрупани по такъв начин.

След приключване на периода на гласуване през сайта на Конкурса проектът, получил най-много гласове, бива класиран като „Победител на публиката“.

3.4. 5-членно жури, избрано от Организаторите и обявено на официалния сайт на Конкурса www.parichka.bg, избира 3 (три) проекта, които да класира на Първо, Второ и Трето място.

В класирането на журито участват всички допуснати за участие в Конкурса проекти, с изключение на Победителя на публиката.

Журито разглежда и оценява одобрените за участие в Конкурса проекти до 25.05.2023 г.

Журито има право да избере и трима резервни финалисти.

В своя избор и оценка на проектите Журито се ръководи от следните основни критерии за оценка: оригиналност; детайл на изпълнение и включване на ключови компоненти, характерни за графичното оформление на банкноти; творческо умение; други по преценка на Организаторите.

4.1. Обявяването на победителите в Конкурса ще се извърши на официалния сайт на конкурса www.parichka.bg до 04.06.2023 г.

4.2. В обявяването на победителите ще бъдат представени чрез данните, публикувани на сайта на Конкурса в секцията Гласувай за целите на избора на публиката.

4.3. В срок до 03.06.2023 г. Организаторите на конкурса ще информират победителите – Победител на публиката; Първо, Второ и Трето място на журито – за постигнатите от тях отличия чрез предоставените от тях данни за конаткт (телефонен номер и/или имейл адрес).

4.4. В срок до 5 (пет) дни от получаване на уведомлението, описано в т. 4.3., съответният участник е длъжен при поискване да изпрати до посочен от Организаторите пощенски адрес на територията на Р България чрез своя родител/настойник за своя сметка оригинала на рисунката, с която участва в Конкурса, както и документи, удостоверяващи, че отговаря на условията за участие, посочени в Раздел II. 

4.5. При неполучаване на изисканите в т. 4.4. материали Организаторите имат право да заменят съответния участник с друг резервен такъв, избран от Журито, а за Победител на публиката да посочат следващия по брой точки участник в сайта на Конкурса.

4.6. По време и след обявяване на информация за победителите, както и по време и след награждаването им Организаторите имат право да публикуват на сайта на конкурса, в медии, социални мрежи и на други носители, информацията и данните, публикувани в сайта на Конкурса от участниците, вкл. публикуваните лични данни и изображение на рисунката, както и техни снимки.

 

IV. НАГРАДИ

Отличени в конкурса ще бъдат следните места:

Победител на публиката

Първо място, излъчено от журито

Второ място, излъчено от журито

Трето място, излъчено от журито

Наградният фонд е публикуван в официалния сайт на конкурса www.parichka.bg в секцията За конкурса.

Организации-партньори, компании-партньори или медии-партньори имат право да излъчат свой победител, различен от победителите, избрани по условията на т. 3 от Раздел III и след изрично съгласие на Организаторите и одобрение на наградата. В този случай наградата за този специален победител бива предоставяна от организацията-партньор и Организаторите не носят никаква отговорност относно предоставянето и/или изпращането на наградата.

Не се допуска размяна на награда от страна на получателя за паричната й равностойност или за други материални или нематериални изгоди. Организаторите си запазват правото да заменят дадена награда с друга или с еквивалента стойност, в случай на обстоятелства извън контрола на Организаторите.

Организаторите не поемат отговорност и задължения във връзка с потенциални допълнителни бъдещи разходи или дължими данъци във връзка с наградата. Подобни разходи са за сметка на получателя на наградата и неговите законни представители.

Награда може да получи единствено участник, отговарящ на условията от Раздел II и изпълнил всички условия от Раздел III от настоящите Правила. В случай че участието на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Правила бъде установено по-късно, този участник губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил, следва да я върне на Организаторите на Конкурса или да заплати левовата й равностойност.

За получаването на наградите всеки от победителите ще бъде предварително уведомен по e-mail и/или телефон на родителя/настойника, предоставени във формата за участие. Във връзка с предоставянето на наградата на съответния победител неговият законен представител е длъжен да представи на Организаторите документи и данни за идентификация. Получаването на паричната награда се осъществява по банкова сметка на участника или на негов законен представител, за което ще бъдат изискани съответните документи и данни.

В случай че победител в Конкурса е възпрепятстван да получи своята награда лично на обявеното от Организаторите награждаване, наградата ще бъде изпратена на печелившия участник (доколкото това е технически възможно) до посочен от него адрес в рамките на Република България, в рамките на 10 (десет) работни дни след провеждането на официална церемония по награждаване и след съобщаване на желания адрес от страна на победителя. Куриерските услуги за изпращане на наградата са за сметка на участника.

Ако наградата не може да бъде предоставена на спечелилия Участник по причини, независещи от Организаторите на Конкурса, или спечелилият откаже получаването на наградата, то той губи правото си да получи спечелената награда, а Организаторите имат право да излъчат друг победител на негово място.

Организаторите не носят отговорност за каквито и да е вреди или пропуснати ползи, произтичащи от промяна, забавяне, отлагане или непредоставяне на награда.

 

V. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

С участието си в Конкурса участниците, представлявани от своите родители/настойници, декларират, че предоставеният проект е техен личен труд и те са автори на съответното произведение. Участниците, представлявани от техните родители/настойници, декларират, че притежават авторските права над изпратеното произведение и те не са отстъпвани на трети лица.

С участието си в Конкурса участниците, представлявани от своите родители/настойници, се съгласяват, че на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права Организаторите имат право да използват неизключително предоставената за целите на конкурса рисунка без допълнително последващо разрешение от автора и без да дължат обезщетение на автора, включително в рекламни и информационни материали в печатен и/или дигитален формат, при изработването на образователни продукти и изложбени площи, за възпроизвеждане и разпространение, публично показване и излъчване.

При съобразяване на доброволното участие в Конкурса родителите или настойниците следва да се считат уведомени, че рисунките могат да бъдат предоставени на медии (печатни издания, дигитални медии, телевизионни и други формати) и/ или на компании-партньори с цел публикуването им, вкл. на части от тях, използването им в рекламни и/ или информационни материали, без да е дължимо допълнително възнаграждение или последващо разрешение. Родителите или настойниците предоставят неизключителното право на Организаторите за употреба и разпространение на създадените произведения чрез участието си в Конкурса.

Организаторите не дължат на Участниците връщане на оригинални екземпляри на произведения, предоставени на Организаторите във връзка с участието в Конкурса и с провеждане на награждаване и/или изложба.

 

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

С участието си в Конкурса Участниците, представлявани от техните родители/настойници, декларират, че са запознати с настоящия раздел от Правилата по отношение на събиране и обработка на лични данни, както и с Политиката за поверителност, и се съгласяват с тях.

Повече информация може да получите, като се запознаете с Политиката ни за поверителност.

 

VII. ОТГОВОРНОСТ

Организаторите на Конкурса не носят отговорност за участия, извършени от лица, които не отговарят на условията за участие или са участвали в нарушение на настоящите Правила.

Организаторите не поемат никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Конкурса, освен изрично посочените в настоящите Правила.

Организаторите нямат задължение да водят кореспонденция относно претенции за участие в Конкурса, предявени след края на срока му, нито относно претенции за получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Правила.

Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват или забавят получаването на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия, наложени ограничения в придвижването и пътуването и др.).

Организаторите не носят отговорност за временна недостъпност на официалния сайт на конкурса www.parichka.bg, затруднение или невъзможност за подаване на участие чрез сайта на Конкурса, затруднение или невъзможност за гласуване за Победител на публиката. Технически проблеми със сайта на конкурса ще бъдат разглеждани и отстранявани във възможно най-кратки срокове.

Организаторите не дължат възнаграждение на Участниците за използването на рисунките, с които те участват в Конкурса.

 

VIII. ДРУГИ

Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Конкурса по всяко време (включително след края му), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата, форсмажорни обстоятелства, нарушаване на права на трети страни или по друга причина, която Организаторите счетат за основателна. Прекратяването се обявява на официалния сайт на Конкурса www.parichka.bg с публикуване на съобщение за целта, с което Участниците се считат за уведомени. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Конкурса. Организаторите не носят отговорност за понесени загуби или пропуснати от ползи, резултат от прекратяване на Конкурса.

Организаторите могат да променят и допълват Правилата по всяко време в периода на провеждане на конкурса, включително имат право да правят промени в сроковете на Конкурса, в наградите, в начина на определяне на победителите и тяхното награждаване. Промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Конкурса www.parichka.bg.

Всички спорове, които могат да възникнат между Организаторите и Участниците във връзка с конкурса следва да се решават по взаимно съгласие, а когато взаимното съгласие не може да бъде постигнато – чрез съответните държавни органи в Република България.

Всички права и задължения на децата-участници се упражняват от техните родители/настойници.

Организаторите имат право по всяко време да изискат установяване на самоличността на Участник и/или неговия родител/настойник. В случай че бъде отказано предоставянето на информация и/или документи за това, Организаторите имат право да не допуснат до участие съответния Участник.