Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

За нас

Сайтът www.parichka.bg е официалният сайт на Национален конкурс за детска рисунка и ученическо есе „Моята паричка“. Организатори на конкурса са платформата The Little Chief (представлявано от Дъ Литъл Чийф ЕООД, ЕИК 205831246, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Цар Шишман 5, ет. 1) и платформата Mammi.bg (представлявано от Модърн Уомън Медия ЕООД, ЕИК 206409707, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Иван Радоев 7).

Може да се свържете с нас на [email protected]. Ако предпочитате да се видите лично с длъжностно лице по защита на личните данни, може да заявите среща писмено чрез електронната поща [email protected].

Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на сайта се извършва от Дъ Литъл Чийф ЕООД, ЕИК 205831246. Администраторът събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в Европейския съюз.

Надзорен орган: Комисията за защита на лични данни; Адрес: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2; Данни за контакт: +359 2 915 3518; www.cpdp.bg

 

Моля, запознайте се с настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни внимателно, преди да осъществите достъп до сайта и неговите услуги и функционалности. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате сайта и да не използвате по какъвто и да е начин предоставяните услуги, информация и възможност за участие в Конкурса и гласуване.

 

Какво регламентира настоящата политика?

Настоящата политика е свързана с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Настоящите правила имат за цел да разкрият информация пред потребителите на сайта www.parichka.bg относно обхвата и целите на събиране на лични данни, тяхното съхранение и използване, както и относно правата на потребителите във връзка с предоставяните от тях лични данни.

Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до вас, чрез която самоличността ви може да бъде установена. Такива са, например, име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, IP адрес и други подобни. Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани с истинската ви самоличност, не се считат за лични данни.

В настоящите правила ще откриете:

 • Какви лични данни събираме и използваме и защо.
 • Как искаме съгласие за предоставяне на лични данни.
 • Какви са вашите права по отношение на предоставяните лични данни, включително достъп до информация, възможност за промяна и актуализация, възможност за оттегляне на съгласие и изтриване на лични данни.
 • Какви трети лица могат да имат достъп до вашите лични данни и защо.

Администраторът спазва следните принципи при обработката на вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
 • ограничение на целите на обработване
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни
 • точност и актуалност на данните
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

 

За кого се отнася настоящата политика?

 • Потребители и посетители на сайта www.parichka.bg
 • Участници в Конкурса и техните родители/настойници
 • Лица, участващи в онлайн гласуването за Победител на публиката в Конкурса за рисунка
 • Лица, които са се абонирали да получават информационни и маркетингови съобщения, новини и периодичен бюлетин

 

На какво основание обработваме личните ви данни?

Личните данни се събират и обработват въз основа на съгласие за обработване на лични данни за конкретни цели съгласно чл. 6, ал. 1, б. а) и въз основа на легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

Администраторът не събира и не съхранява „чувствителни“ категории лични данни, като например политически убеждения, етнически произход, сексуална ориентация, данни за здравословното състояние на субекта, религиозни или философски убеждения и др. Администраторът също така НЕ събира данни като ЕГН, данни за документ за самоличност, адрес и др. Ако Администраторът получи „чувствителни данни“ се задължава незабавно да ги изтрие. Моля не изпращайте такива данни на Администратора.

 

С каква цел обработваме личните ви данни?

Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях или са събрани автоматично, за следните цели:

 • За нормалното функциониране на всички услуги в сайта
 • За подобряване ефективността и функционалността на сайта
 • За изпращане на информационен бюлетин при изразено желание
 • За изтегляне/изпращане на информационни и образователни ресурси
 • За осъществяване на контакт с лицето при заявка за контакт
 • За целите на регистрация, администриране и комуникация, класиране и награждаване на Участник в Конкурса съгласно Правилата на конкурса.
 • За целите на идентификация на потребител при гласуване за участник в Конкурса
 • За статистически цели
 • За защита на информационната сигурност

 

Как съхраняваме вашите лични данни?

Личните данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България. Съхраняваме личните ви данни за период, не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели, или до преустановяване на услугите и/или на сайта.

Обработваме и използваме само лични данни, предоставени доброволно. Разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от съответното лице законосъобразно, като всеки потребител носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни.

Администраторът е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Всички наши служители са запознати с нашата политика за поверителност. Личните данни, събирани и администрирани за целите на конкурса и на услугите, предоставяни от сайта, са достъпни за ограничен брой квалифицирани служители, на които е предоставен защитен достъп, за да получат достъп до информацията.

Въпреки че предприемаме разумни мерки за поддържане на защитен сайт, електронните комуникации и бази данни са обект на грешки, подправяне и пробиви и не можем да гарантираме, че подобни събития няма да се случат. Администраторите не носят отговорност пред посетители за всякакви подобни събития. В случай че желаете да получите подробна информация, относно техническите и организационните мерки, може да се свържете с нас на [email protected].

Сайтът www.parichka.bg съдъжа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с други компании, включително, но не само Facebook, Instagram, Google Analytics. Администраторът не поема отговорност за претърпени вреди и загуби в следствие използването на тези сайтове. Физическите лица носят собствена отговорност при ползването на тези сайтове и следва да се запознаят с политиките им на поверителност.

 

Колко време съхраняваме вашите лични данни?

Няма да съхраняваме вашите лични данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. По-долу са описани конкретните срокове според видовете лични данни и цели за тяхното събиране и обработване. Ако отпадне основанието, на което съхраняваме ваши лични данни, ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

 

СЪБИРАНИ И СЪХРАНЯВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ СПОРЕД ВИДА ЛИЦА

 

Участници в конкурса

За да участват в Конкурса, участниците, представлявани от своите родители/настойници, е необходимо да предоставят лични данни, описани в Раздел III на Правилата на конкурса. Предоставянето на определени лични данни е изискване, необходимо за целите на участието в Конкурса и не е свързано със законово изискване за предоставяне. Участие в Конкурса не може да бъде осъществено, без предоставяне на лични данни.

Личните данни на Участниците в Конкурса, които се събират, обработват и съхраняват, са следните:

 • Имена и възраст на лицето, включително на неговите родители или настойници, възраст и местоживеене на участника
 • Изображение на рисунка на участника
 • Данни за контакт на участниците и техните родители/настойници (телефонен номер, email адрес)

Посочените лични данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „а“ и б. „е“ от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 г. – съгласие, което се предоставя с действията по попълване на регистрационната форма на участниците и последващото активно поведение в Конкурса, както и въз основа на легитимен интерес.

Включвайки се в Конкурса, участниците предоставят доброволно личните си данни чрез свой родител/настойник и чрез него дават съгласието си те да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Организаторите за цели, свързани с Конкурса и/или разпространението на наградите. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

Целите на обработване на тези лични данни са: участие в Конкурса, вкл. награждаване, разпространение на избрани произведения на уебсайта на Конкурса, в нюзлетъри, медии, социални платформи, печатни издания, вкл. предоставяне на трети лица за целите на отразяване на Конкурса и резултатите от него.

С участието си в Конкурса Участниците се считат информирани и потвърждават, че са запознати с целта и средствата на обработка на личните им данни; с доброволния характер на предоставянето на данните; с правото на достъп и на коригиране на събраните данни; с правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; с правото им да поискат личните им данни да бъдат изтрити. Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, като изпратят писмено искане до Организаторите на Конкурса чрез email [email protected].

Организаторите имат право по всяко време да изискат установяване на самоличността на участник и неговия родител/настойник.

Личните данни, събирани за целите на Конкурса, ще бъдат достъпни и обработвани от служители на организаторите, както и от лица, администриращи сайта и хостинга на сайта на Конкурса. Данни, обработвани и съхранявани във връзка с участието в Конкурса могат да бъдат предоставяни и на други доставчици на услуги за целите на организиране на Конкурса и осъществяване на комуникация с участниците – например, но не само: мобилни оператори, доставчици на услуги за електронна поща, доставчици на куриерски услуги.

С участието си в Конкурса Участниците дават изричното си съгласие в случай на получаване на награда техните имена, снимка или други лични данни да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, фото или видео материали от Организаторите, като на участниците не се дължи заплащане за това.

Организаторите на Конкурса не носят отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица.

Администратори на личните данни са Дъ Литъл Чийф ЕООД, ЕИК 205831246, и Модърн Уомън Медия ЕООД, ЕИК 206409707. Събираните лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на Конкурса, в това число:

 • Осъществяване на контакт с участниците в Конкурса за технически и административни въпроси във връзка с тяхното участие; уведомяване за отделните етапи на конкурса и за неговото приключване.
 • Осъществяване на контакт с избраните победители във връзка с предоставянето на наградите.
 • Установяване на нарушения на настоящите Правила и условия за участие.
 • Осъществяване на контакт с участниците в Конкурса във връзка с последващо ново издание на Конкурса.
 • За целите на гласуването и представянето на участващите в Конкурса проекти в официалния сайт на конкурса parichka.bg, както и в профилите на конкурса във Facebook и Instagram ще бъдат публикувани следните лични данни към всеки проект: Име на детето-участник; възраст; населено място; описание на проекта, предоставено от Участника.
 • Победителите в конкурса ще бъдат обявени на официалния сайт на конкурса parichka.bg, както и в профилите на конкурса във Facebook и Instagram, като ще бъдат представени със следните лични данни: име и фамилия; възраст; населено място; описание на проекта, предоставено от Участника, снимка на рисунка / текст (части от текст) на есе.
 • Лични данни, свързани с участието в конкурса, могат да бъдат публикувани и представени публично чрез медии, социални мрежи, интернет сайтове и други, в това число Име и фамилия на детето-участник; възраст; населено място; описание на проекта; изображение на рисунката / текст (части от текст) на есето; снимки на Участника.

Сроковете за съхранение на личните данни на участниците, които са спечелили награда, са до изтичане на сроковете за съхранение на данъчна и счетоводна информация по приложимото законодателство. Конкретно водеоизображения или изображения се съхраняват до оттегляне на предоставеното съгласие, но за срок не повече от 5 г.

Във всеки един момент можете да оттеглите съгласието си, като подадете искане за последното до Администратора чрез електронно съобщение в свободен текст до [email protected].

 

Лица, участващи в онлайн гласуването

За регистриране на гласуване за участник в Конкурса потребителят е необходимо да се идентифицира, използвайки Facebook профил или Google профил. Това е необходимо, за да се гарантира уникалност на вота и да се предотвратят злоупотреби и манипулации на гласуването.

При гласуване в Конкурса потребителят потвърждава техническа връзка със свой личен Facebook профил или Google профил, с което предоставя следните лични данни: име и фамилия; email адрес. Автоматично могат да се събират и идентифициращи данни като IP адрес.

Описаните лични данни се събират единствено въз основа на ваше активно поведение във връзка с гласуване за участник в Конкурса. При регистрация и идентификация на вашето гласуване вие изразявате изрично съгласие Facebook или Google да предоставят на сайта изброените по-горе лични данни.

В процеса на гласуване имате възможност също така да изразите вашето изрично желание да получавате информационни съобщения чрез потвърждение за абониране.

Описаните лични данни, събирани за целите на гласуването, се събират с цел идентификация на гласуващото лице, регистрация на неговия глас и ограничаване на техническите възможности за манипулация на гласуването.

Основанието за това обработване е съгласие на субекта на данни.

Личните данни на лица, които са гласували за участник в Конкурса, не се предоставят на трети лица, както и на трети страни и/или международни организации.

Личните данни на лица, събрани за целите на гласуване за участник в Конкурса, се съхраняват до приключване на Конкурса, обявяване и награждаване на победителите.

Във всеки един момент можете да оттеглите съгласието си, като подадете искане за последното до Администратора чрез електронно съобщение в свободен текст до [email protected].

 

 

Лица, абонирали се да получават информационни и маркетингови съобщения

Когато се абонирате да получавате маркетингови съобщения, вие ни предоставяте лични данни за връзка, които могат да включват имейл, име, телефон.

Описаните лични данни се събират единствено въз основа на Ваше активно поведение събираме личните Ви данни с цел получаване на информационни съобщения. Вие изразявате Вашето желание да получавате информационни съобщения чрез изпращане на искане за получаване на информационни съобщения, попълване на формуляр или друг начин за абониране.

Изтеглянето на съдържание (безплатни образователни и информационни ресурси за download) от сайта www.parichka.bg чрез Форми за изтегляне е достъпно само за потребители, дали своето съгласие да получават информационни съобщения. За целите на тази функционалност потребителят въз основа на своето активно поведение във Формата за изтегляне изразява своето съгласие за предоставяне на лични данни под формата на имейл и потвърждава съгласието си за какво да бъдат използвани тези данни.

Целите, за които обработваме Вашите лични данни, са предоставяне на информацията, която сте посочили в съгласието за обработване на лични данни и участие в конкурса.

Основанието за това обработване е съгласие на субекта на данни.

Личните данни на лица, които са дали съгласие да получават информационни съобщения, не се предоставят на трети лица, както и на трети страни и/или международни организации.

Личните данни на лица, които са се абонирали за получаване на информационни съобщения, се съхраняват въз основа на дадени от тях съгласия за периода, за който е налице съгласието. В случай на оттегляне на съгласието, личните данни не се обработват.

Във всеки един момент можете да оттеглите съгласието си, като подадете искане за последното до Администратора чрез електронно съобщение в свободен текст до [email protected]. Оттеглянето на съгласие може да стане и чрез бутона unsubscribe, наличен във всяко едно информационно съобщение, което получавате от нас.

Оттеглянето на съгласието няма да доведе до неблагоприятни последици за Вас, освен в случай, при който Вашето участие в конкурса с оглед неговите Правила не може да се обезпечи без обработване на личните Ви данни.

 

Потребители и посетители на сайта

В сайта www.parichka.bg събираме автоматично данни за всички посетители, а именно IP адрес; Идентификатор на браузъра; История на посетените страници с цел установяване на предпочитанията ви към определени типове съдържание; История на направените от вас търсения в нашите страници.

Когато изпратите събщение до Администратора, използвайки конактната форма, Администраторът събира и съхранява името и адреса на електроната поща на лицето, както и информацията, предоставена в съобщението. Администраторът събира и съхранява посочената информация за целите на комуникацията със съответното лице.

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Ако използвате нашата контакта форма за връзка с нас, ние събираме данните, показани във формуряра за контакт – име, имейл адрес, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам. За целите на обслужването на заявката за контакт тези данни се съхраняват в рамките на законоустановения срок, като не се използват за маркетингови цели.

В случай че използвате нашата форма за абонамент, ние събираме данните, показани във формуряра за контакт – име, имейл адрес, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър. С изпращането на заявката за абонамент потребителят се съгласява да предостави посочените лични данни. Във всеки следващ момент потребителят може да оттегли желанието си да получава новини и информация от нас, като ни пише на [email protected].

В случай че използвате нашите форми за изтегляте съдържание (свободно достъпни ресурси за download) от сайта www.parichka.bg, вие предоставяте информация за имейл адрес.

Ако оставите коментар под публикация на сайта, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментари, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване. За потребители, които се регистрират на нашия сайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която те предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите могат да виждат и редактират тази информация.

За повече информация относно данните, които се обработват при посещение в сайта, може да се запознаете с нашата Политика за бисквитки.

 

Права на субектите на данни

Във връзка с обработването на Вашите лични данни притежавате набор от права, които сте свободни да упражните, когато сметнете за необходимо, като се обърнете към Администратора със съответното искане.

Право на достъп. Въз основа на правото на достъп Ви информираме дали обработваме ваши лични данни, какви категории лични данни обработваме и по какъв начин, на какво основание го правим, за какъв срок ще ги обработваме, както и дали ги предоставяме на други лица.

Право на коригиране и/или допълване на лични данни. Правото на коригиране на лични данни дава възможност да се поправят неточните или вече неактуални данни. Можете да използвате това свое право и в случаите, в които е необходимо допълване на личните ви данни с оглед целите, за които са ни предоставени.

Правото на изтриване на лични данни. Това право ви дава възможностда поискате от Администратора вашите лични данни да бъдат изтрити. Можете да се възползвате от правото си личните ви данни да бъдат изтрити, ако личните ви данни се обработват на основание вашето съгласие и решите да го оттеглите; вече не желаете данните ви да бъдат обработвани за маркетингови цели; смятате, че обработването им е незаконосъобразно. Това право не е абсолютно и не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта или по закон.

Право на ограничаване на обработването на лични данни. Това право дава възможност на субекта на данни да ограничи начина, по който се обработват личните му данни, ако се съмнява в точността на данните или начина, по който не се използват.

Право на преносимост на личните данни. Можете да се възползвате от възможност да упражните правото си на преносимост на личните данни в случаите, когато личните ви данни се обработват по автоматизиран начин, въз основа на вашето съгласие или обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение. Въз основа на това право можете да получите личните си данни или същите ще бъдат пряко прехвърлени към друг, избран от вас Администратор на лични данни. Имате право да поискате да получите личните си данни в структуриран и широко използван, пригоден за машинно четене формат, и да ги прехвърлите на друг администратор или, когато това е технически осъществимо, да поискате ние пряко да ги прехвърлим на посочен от вас администратор.

Може да упражните своите права, като се обърнете към Администратора чрез имейл [email protected] и изразите своето искане в свободен текст.

Право на възражение срещу обработване на лични данни. Правото на възражение ви дава възможност да се противопоставите на обработването на личните ви данни за определени цели. Можете да възразите срещу обработването само в случаите, когато Администраторът ги обработва: на основание наличие на легитимен интерес, независимо дали това е легитимният интерес на Администратора на лични данни, или на трета страна; за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели; за целите на директния маркетинг (включително профилиране). Всяко от изброените права може да упражните чрез подаване на писмено искане до Администратора на лични данни в свободен текст, подадено чрем имейла [email protected]. С цел защита на правата на субекта на данни е възможно да Ви бъдат поискани допълнителни документи или данни, за да се уверим, че не е налице злоупотреба с право.

 

Средства за защита

В случай че смятате, че правата Ви по Регламент 2016/679 и по Закона за защита на личните данни са нарушени, имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Данни за контакт: +359 2 915 3518; www.cpdp.bg